Sevgili Nefis – 3

NEFSİNE MUHABBET ise;
Ona acımak,
Terbiye etmek,
Zararlı hevesâttan men etmektir.
O vakit nefis sana binmez,
Seni hevâsına esir etmez;
Belki sen nefsine binersin,
Onu hevâya değil hüdâya sevk edersin. [1]
İnsanda hevâ, hayvani bir hürriyettir.
Heveslerin tamamen serbest bırakılmasının,
Bireylere ve topluma yüklediği bedeller vardır.
Türlü çeşit zorbalıkların kol gezmesi hep bundandır.
Sosyal statülerin despotluklar doğurması da bu sebepledir.
İnsanda hevâ zalimdir, despottur. [2]
Mutlaka terbiye edilmeye,
Topluma ve bireye zararlı heveslerden çekip çıkarılmaya ihtiyacı vardır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
Nefsin öldürülmesi değil hevânın kontrol altına alınmasıdır.
Yani,
İz’anın yakalanmasıdır.
Dimağ fabrikasının en değerli ürünü olan tefekkür,
Ruhumuz ile bedenimiz arasındaki bağlantı noktamız olan nefsimizin,
Hevâya değil hüdâya sevk edilmesini kolayca sağlayabilmektedir.
Hem de kısa bir sürede..
Oysa diğer bir yöntem,
Nefis mertebelerini aşma ameliyesidir.
Yani,
Nefs-i mutmaine seviyesine ulaşabilme gayretidir.
Nefis mertebelerinin birinden diğerine erme süresi,
Bazen kırk yıla kadar uzayabilmektedir. [3]
İçinde bulunduğumuz zaman ve imkanlar,
Böyle bir keyfiyete uygun ortam ve olanakları,
Çoğunlukla sunamamaktadır.
Çünkü zaman, velâyet-i kübrâ zamanıdır,
Velayet-i suğra zamanı değildir.. [4a], [4b]Dip Notlar:

[1] Sözler / 32. söz / 3. mevkıf / syf: 644

[2] Sözler / Lemeât / syf: 654

[3] Eskiden kırk günden tut,

Tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk (terbiye yolu) ile,

Bazı hakaik-i imaniyeye (iman hakikatlerine) ancak çıkılabilirdi.

Şimdi ise,

Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle,

Kırk dakikada o hakaike (hakikatlere) çıkılacak bir yol bulunsa,

O yola karşı lâkayt (ilgisiz) kalmak elbette kâr-ı akıl (akıllıca) değil..

Mektubat / 5. Mektup / syf: 27

[4a] Velayet üç kısımdır:

Biri velayet-i suğra ki, meşhur velayettir.

Biri velayet-i vusta,

Biri velayet-i kübradır.

Velayet-i kübra ise,

Veraset-i Nübüvvet (peygamber varisliği) yoluyla,

Tasavvuf berzahına (bölgesine) girmeden,

Doğrudan doğruya hakîkate yol açmaktır..

Mektubat / 5. Mektup / syf: 26

[4b] Mektubat / 29. Mektup / Telvihat-ı Tis’a / syf: 434

  03.06.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut