Kudret en çok kadında tecelli eder

Mona İslam

EN ÇOK sevdiğim surelerden biri olan Al-i İmran suresini okuyorum. Bugün bana vereceği dersi şimdiye kadar alamamışım. El an, yeni bir şey öğreniyorum. Öğretmenim Hz. Meryem. Dersim İsm-i Kadir. Sınıfımız ise bir kadın bedeni, bahusus rahm-ı mader.

Önce 6. Ayete dikkatim çekiliyor. “Rahimlerde size istediği şekli veren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. O Kudret Sahibi ve Hikmet Sahibidir.” Kızıma bakıyorum. Kendime bakıyorum. “Evet” diyorum, “benim hiçbir tasarrufum yok, hiçbir dahlim yok, onu ben yapmadım.” Ve dokuzuncu ayet dikkatimi celb ediyor, Haşir bahsini göz önüne sererek, ve 12. ayet insanlardan Allah’ın mutlak kudretini dar hafsalalarına sığdıramadıkları için haşri inkara yeltenmiş olanların nasıl da boyunlarının eğdirileceği ve nasıl bir araya toplanacağı anlatılıyor. Kudret hür irade ile teslim olmayanları yakalayıp tutukluyor. 13. Ayet ile savaşan iki ordu misalinde kudretin öğretilmesi devam ediyor. Kudret kiminle birlikte ise, aza çoğa bakmaksızın, gelen galibiyete dikkat etmemiz isteniyor. Bu kendini kudretli sayan erkeklerin ancak yenilgiden sonra Kadir olanın kim olduğunu anlayabileceklerinin işareti. Kudret kendini acz üzerinde gösteriyor zira…

Yine 14. ayet-i kerimede görüyoruz ki insanın eşlere çocuklara altına ve gümüşe hayvanlara ve arazilere tamah edişi de Kudretin elde edilmesinden başka bir amaca matuf değil. Ancak bu bir serap insan topladığı hiçbir şeyle Kadir olamıyor. Kudret tek bir elde bulunuyor. Zira Allah bizzat kendisi de, melekler de, adil ilim sahipleri de pekala şahittir ki Kudret inkisam etmiyor, daima bir yerden tecelli ediyor, ve O’ndan başkasında asla bulunmuyor. Ve insan biricik taptığı şeye Kudrete teslimiyete davet ediliyor. Bütün Kudret isteyip taptıklarına bedel, tek bir Kadir’e teslimiyeti isteniyor benlik sahibi insandan. Benliğini O’na teslim edebilenler ancak kurtuluşa eriyor. Benliğinin hiçbir güce sahip olmadığını, mutlak aciz olduğunu anlayabilenler…

Kudreti tanıma ameliyemize devam ediyoruz. Karşımıza 25. ayet çıkıyor. Bize Kudretin ancak adalette tecelli edeceğini söylüyor bu ayet. Her hakkın hak sahibine verilmesi anlamında bir adalet. Kendinde güçler vehmedenlerin çırılçıplak ortada kalacakları, tüm güç ve kudretin sahibine ister istemez iade edileceği, kudret hırsızlarının, zalim nüfuz sahiplerinin yüzünün yere bakacağı dizlerinde takatin olmayacağı bir günden söz ediliyor bize.

Mutlak bir varlıktır ki ancak, dilediğini verme, dilediğini alma kudretine haizdir. Ancak onun bir sözü ile birileri alçalır, birileri yükselir, gücünü ancak O elinde iyiliği tutarak kullanır. Zalimane tasarruf edenler hakikatte acizdirler. İnsan ancak gece ve gündüzü çeviren, diri ile ölüyü her daim birbirinden çıkaran, rızık hakikatini elinde bulunduran birine Kudretlidir diyebilir. Ve ancak kalplerin en derin sırlarını bilen, gökte ve yerde ne varsa hepsinden haberdar olan birine teslim olunabilir. Sadece O Kadir’dir.

36. Ayet bize sarahaten der ki “Kudret açısından kız erkek gibi değildir.” Kız acizdir. Hz. Meryem kız olmanın aczine, bir de anne babasız olmanın aczini ekler. Mutlak acz halinde olanlar aynı zamanda mutlak da muhtaçtırlar. Bunun idraki içinde Hz. Meryem daha küçük yaştan itibaren rızka olan ihtiyacını, rızkın belirli sebepler altında gelmeyişini, gökten gönderilişini hisseder. Çalışan para kazanan, işi gücü olan, belirli bir maaşı olan, kendisine bakan ve gözeten anne babası veya eşi olan bir kadının göremeyeceği kadar perdesiz bir rızka nail olur. Kim mabede rızık bırakacak bilinmez, kimse bir şey getirmese aç mı kalınacaktır? Hz. Meryem tasa etmez, Rabb daima Rezzaktır. Rabb acze binaen Kudretini tecelli ettirir. Hz. Meryem sonsuz acizdir, Rabbi ona hesapsız rızık gönderir. Hz. Meryem’e ilk ders rızık hakikati üzerinden öğretilir.

Rabbin Hayat sıfatı nasıl ki en ziyade en kesif şeylerde tecelli eder. Su havaya, toprak suya göre daha ziyade ism-i Hayy’a medar olur. Kanaatimce Kudret sıfatı dahi acz mertebesi arttıkça daha çok tecelli eder. Aczin zirvesi ise kimsesiz ve yalnız bir kadındır. O Rabbinin güzelce bitirdiği ve yetiştirdiği bir nebat gibidir. Kolaylıkla ezilebilir, koparılabilir. Ancak Kadir ismi ona gösterilecek, ona öğretilecektir. Bu yüzden Hz. İsa (as) ism-i Kadir’in arşında oturur. Zira Kudretin meyvesidir o, Hz. Meryem’de azam derecede tecelli etmiş olan kudretin. Hz. İsa Kuran’da her yerde annesi ile beraber anılır, öyleyse onun mazhar olduğu Kadir ismi Hz. Meryem’den hariç değildir. O ve annesi ism-i Kadir’e beraberce mazhardırlar.

Kadında tecelli eden Kudret dersi, hem okumasını bile kadına kendini okutturur, hem de ondan yansıyan bu ism-i kebiri okumak niyetinde olan erkeklere onu okutturur. Zira insanın vazifesi görmek ve göstermektir. Hz. Meryem de hem görür hem gösterir. Rabbinden dersini ilk olarak Hz. Zekeriya(as)a öğretir bu genç kız. “Sebeplerin icada tesiri yoktur, Rabb dilediğine hesapsız rızık verir”. Okumasını bilen gözlere sahiptir Hz. Zekeriya(as). Uzun uzun tefekkür eder Meryem’den verilen dersi. Halini düşünür onun en ziyade muhtaç olduğu rızık bir evlattır, bir varistir. Hz. Meryem ile yeniden umut eder Hz. Zekeriya. Rabbine yönelir, İsm-i Kadir’den ister rızkını. Cevabı bir ödevle birlikte verilir. “Üç gün konuşmamak.” İnsanın en kolay yapageldiği en basit dediği fiilden dahi tecerrüt ederek aczini tam hissetmek. Zira istediği Kudret mucizesi sadece mutlak aczin üzerine tecelli etmektedir. Sünnetullah böyledir. Zekeriya susar, aczi ciğerlerinde hisseder, ve kısır karısı Hz. Yahya ile yani “Hayat sahibi*” ile Kudret cilvesine mazhar olur.

Meryem’in rızıktan sonraki dersi rükuda ve secdede gizlidir. Demek İsm-i Kadir’e muhatab olmak için çokça rükû ve secde lazımdır. Hz. Meryem de şimdiye dek hiç yapılmamış olanı yapacaktır. El-Kuds de namaz kılacaktır, hem de kadınlara yasak olan yerde. Hem de ibadet saatinde, hem de erkeklerle birlikte. Bu Allah’tan kendilerini Kadir zanneden erkeklere bir ihtardır. Din erkeklerin dini değildir, Allah’ın dinidir. Bu Hz. Meryem’e mutlak aczi ile beraber Mutlak Kudrete yapışırsa hiçbir şeyin imkan dışı olmadığının verildiği derstir. Hz.Meryem emri korkusuzca yerine getirir. Artık hazırdır. Tüm dünyaya ism-i kadiri göstermeye hazır hale gelmiş, işe önce sarsılmaz sanılan dünyevi otoriteyi sarsarak ve bunu aciz kadın hali ile sahipsiz ve himayesiz yaparak başlamıştır. Onu himaye eden El-Kadir’dir.

Ve Hz. Cibril görünür. Erkeklere verilen Risalet vazifesinden hariç, bir sıddıkiyet mertebesi bağışlamak için gelir Hz. Meryem’e. Gökler açısından, Hz. Cibril’e dost olmak açısından kadın erkek farkı yoktur diye ilan etmek için gelir. Tüm Beni İsrail safsatalarını yıkmak için gelir. “Hiç olmaz” denileni oldurmak için gelir. “Rabbine kolaydır” demek için gelir. Buna bu mertebede inanacak ilk kişidir Hz. Meryem, mucizenin bu kadar aciz bırakanına ilk tanıklık edecek, ve onu insanlara ilk ilan edecek Kudrette olandır Hz. Meryem. Hz. Meryem mutlak Kudrete tam teslim olur. Kudret mertebelerindeki yolculuğunu tamamlar. O bu ismin bayraktarı olacaktır. O ve oğlu alemlere ayet kılınacaktır. Hz. Meryem’i ve oğlunu gören duyan herkes Allah’ı ister istemez hatırlayacaktır. Bundan böyle Hz. Meryem susar, mutlak Kudretin idrakinde susulur. Gökler sizin adınıza konuşur. Bebekler dile gelir. Meryem bir kudret nişanesidir. Ehadiyetin bir cilvesidir ki yerde ve gökte Kudret ne kadar tecelli ettiyse Hz. Meryem’de de Ehadiyetin cilvesi ile o kadar tecelli etmiştir.

Bu Al-i İmran suresinden bir İsm-i Kadir dersidir. Şüphesiz Allah her şeye Kadir’dir. Bunu semavatın ve arzın aktarında yorulan gözlere tek bir noktada da göstermiştir. Hz. Meryem bir ism-i Kadir aynasıdır. Kudreti anlamak için ona bakmak yeterlidir. Kadın aczini bilendir. Kadın Hz. Meryem’dir. Rabbin maksadına uygun kadın olmanın yolu ona benzemekten geçer, yani aczini tam bilme ve Kadir-i Zülcelal’e tam yapışmaktan.

Allah ona ve oğluna salat-u selam eylesin. Nefislerimizi de aczimizden haberdar etsin. Kadınlara “Maişet derdi için serseri, ahlaksız, Frenk meşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle, köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nevinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız” diyen her yükümü benimle paylaşan Üstadıma da selam ve dua olsun…

  27.09.2008

© 2021 karakalem.net, Mona İslam© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut