Risale-i Nur talebeleri ve Risale-i Nurlar hakkında bilinmesi gereken önemli temel prensipler

Halil Köprücüoğlu

AVRUPA’DA BULUNDUĞUM bir program esnasında, uzun zamandır oralarda yaşayan ve oraya yerleşen, biraz aykırı, ancak kendisinden istifade edilmesi gereken çok yönleri olan oldukça zeki bir arkadaşımı vardı. (A.D.) Onun daha çok Batıda yaşayanları ilgilendiren önemli mesajları ve Temel Prensipleri ihtiva eden Beyanname niteliğindeki bir metnini oradaki diğer arkadaşlarımızın isteği üzerine biraz rötuşlayarak, ayni zamanda Risale-i Nur Talebelerinin de yakından bilmesi gerekli olduğunu sandığım önemli hususlar olarak arz ediyorum.

 1. Risale-i Nurlarda TEMEL, İman ve KURAN HİZMETİDİR. Risale-i Nurlar iman, ahlak ve ibadet bazında bir İslâm sunar. O’nun için başka gayeler söz konusu değildir.

 2. Risale-i Nur Talebeleri; Risale-i Nurları okuyan, BİLİNÇLİ, ilmî tavır sahibi MÜSLÜMANLARDIR. Kesinlikle herhangi bir sekte veya tarikata mensup değillerdir.

 3. Risale-i Nurlar, modern hayatın vazgeçilmez unsurları olan MÜSPET İLİMLERİ VE MÜSPET FELSEFEYİ reddetmez. Bilakis onları imanî ve ahlakî gelişimin bir parçası; insanlığın zenginliği olarak görür.

 4. Risale-i Nur Talebelerinin DEMOKRASİ, LAİSİZM VE SEKÜLERİZM ile menfi bir uğraşısı yoktur. Onları toplumun, insanlığın gelişme tarihi içinde bulunan araçlar olarak görür. Ancak ilmî tavra aykırı yanlış uygulamalar ve sapmalara karşı aklî ve ilmî delillerle tenkitlerini ortaya koyar.

 5. Risale-i Nurlar, DİĞER DİNLERLE müspet diyalogu seçer. Çoğu yerde onları geniş mânâda İslam’ın içinde görür. Varsa, aslından uzaklaşmış yönleri, yanlış uygulamaları ilmen ortaya koyar.

 6. Risale-i Nurlar, bütün varlıkların YARATILIŞININ ve olayların vukuunun Cenab-ı Hakkın takdiri ile olduğunu; her şeyin temelinde hayır ve olumluluk bulunduğunu kabul eder

 7. Risale-i Nurlar, insanların yaptığı her türlü hayırlı ve faydalı faaliyetin Allah tarafından mükâfatlandırılacağı, hiç bir şeyin boşa gitmeyeceğini İslamî kaynaklara dayanarak müjdeler.

 8. Risale-i Nurların hizmetinde dayanışma; Risale-i Nur Talebeliğinde şuurlu bir İman ve Kur’an Hizmeti hedeflenir; herkese bu faaliyetlere R.Nurların ölçülerine uymak şartıyla katılma hakkı verilir.

 9. Risale-i Nurlar, bütün müspet İslamî Hizmet guruplarının, Ehl-i Sünnet Meşrebi dâhilindeki, Risale-i Nurların prensiplerine uyan faaliyet ve fikirlerine destek olur. Bu sınırlar ve prensipler dışındaki radikal hizmet guruplarıyla hiçbir ilişkisi yoktur.

 10. Risale-i Nurlar, bütün insanlığın ihtiyacı olan iman, ahlak ve ibadeti fıtrata en uygun şekilde insanlığa sunmak amacını güder, hedef ittihaz eder.

 11. Bugün Birleşmiş Milletlerce benimsenmiş “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, hemen tamamının İslam’ın özünden, ahlak ve felsefesinden çıkmış olduğunu kabul edip, böyle ölçülerin İslam’ın diğer güzel prensipleriyle daha da geliştirilmesini benimser.

 12. Dinin tekliflerini insanlığın ortak maddî ve manevî nihaî hedefleri olarak görür. Bunların politize edilmesini, başka maksatlara alet edilmesini kesinlikle reddeder.

 13. Risale-i Nurlar, hiçbir kimseyi, klasik Kâfir-Müslüman tanımlarıyla değerlendirmez; dost-düşman tavrını buna göre belirlemez; insanî ilişkilerin menfi etkilenmesine müsaade etmez

 14. Batıya, Avrupa veya Amerika’ya, Hıristiyan ve Yahudi’ye İslam adına menfi bir pozisyon almaz, lanetlemez. Ancak analiz ve sentezci bir tavırla yanlış fikir ve icraatlara karşı tenkidini en aklî ve ilmî delillerle ortaya koyar.

 15. Bütün ilişkilerdeki hareket prensipleri: doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, hüsnü zan, hoşgörü, sevgi ve merhamet ölçüleriyle olur.

  16.01.2008

© 2021 karakalem.net, Halil Köprücüoğlu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut