Okumaları soruyla yapmak

Halil Köprücüoğlu

KADERLE ilgili uzun süre çalıştım. Risale-i Nurdaki metinleri tekrar tekrar okudum. Arkadaş grubuyla mütalaalı olarak defalarca bu metinler üzerinde çalıştık. Hala cevabını tam olarak bulamadığım yerler vardı. Değişik hocaların bu konudaki şerh ve izahlarını tetkik ettim. Fakat bilhassa İmâm-ı Mübin ve Kitâb-ı Mübin’in tezahürlerini, maddi delillerini çekirdek ve RNA ve DNA dışında tam bulamadım.

Zihnimin iyice bu konuya ve sadece bu meseleye odaklandığı bir zamanda bu iki kader defterini adeta zihnimdeki bir iki soru şeklinde tekrar aradım. İnanılmaz bir şey gerçekleşti. Prof. Dr. Alaaddin Beyin, Zafer Dergisi yayınlarından olan “Nurdan Kelimeler” kitabında ilgili makalelerde aradığım cevabı kolayca buluverdim. Nasıl olmuştu da defalarca okuduğum bir parçada aradığımı bulamamış, atlamıştım. Daha sonra eğitimle ilgili kitaplarımı karıştırınca, bir parçayı bazı soruları cevaplandırmak için okuyunca, metnin, çok daha iyi anlaşıldığını, anlaşılacağını gördüm.

Bu öğrendiğimi esasen bütün öğretmenlik hayatımda gerçekleştirerek yaşamıştım. Y.Asya Neşriyatın üç ciltlik “Örnek Metinler” ve Nesil Yayınlarındaki Ü.Şimşek’in “R.Nura Giriş” ve R.Nur Dersleri” adlı eserlerde de bu soru tarzının R.Nurları okuyup tetkik edilmesi için kullanıldığını gördüm. Bu tarzı değişik talebe gruplarıyla daha sonraki yıllarda okuma programları için hep kullandım. Talebelerin eline okunacak metinle birlikte önceden hazırladığım o metinle ilgili yeterli soruyu da yazılı olarak cevaplandırmaları için verdim. Okumalar sonrası bu soruları sorarak konuyu tekrar ederken de faydalandım.

Daha sonra Avrupa’da büyükler için hazırlanan bir müfredatın uygulaması için de beş-on konu için böyle sorular hazırladım. Uygulamasını yaptık. Metinlerin daha iyi anlaşılmasında çok faydasını gördük.

Benim imkanım olsa, gücüm yetse bütün R.Nur eserlerini sorularla okunacak tarza getiririm. Veya metinler arkasına Y.Asya Neşriyatın “Örnek Metinler” çalışmasında yaptığı gibi sorular ekler, okuma yapanların en azından okudukarı metinleri bir daha tekrar ederek kendilerini kontrol etmelerine imkan sağlarım.

Şahsi okumalarda bu tarzın faydasını denememeleri için okuyucularımıza bir örnek olması için aşağıdaki soruları takdim ediyorum. İstifadeli okumalar temenni ederim.

BEŞİNCİ NOTA Soruları:

1- Birinci Avrupa, feyzini nereden almıştır. İki Avrupa’nın temel özellikleri nelerdir. Siz bunlara R.Nur kültürüyle neler ekleyebilirsiniz.

2- İkinci Avrupa beşere saadet için neleri takdim ediyor. Bunları açar mısınız. Sakîm ve dalâletli bir felsefe; sefih ve muzır bir medeniyet insana neler yapar.

3-a- Beşinci paragrafta anlatılanları 7.Sözü de düşünerek; ruhunda, vicdanında, aklında, kalbinde dehşetli musibetzede olmuş ve azâba düşmüş bir adam örneğiyle, (reel, normal hayattaki şekliyle nasıl olduğunu) anlatır mısınız.

b- Böyle bir adam neden mesut olamaz. İzah eder misiniz

4- İnsanın meyus olması, ümidi kesilmesi, inkisar-ı hayale uğraması hangi hallerde ortaya çıkıyor ve bunların sonucunda neler oluyor.

5- Kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun tâ esasında dalâlet darbesini yemek; o dalâlet cihetiyle bütün emelleri inkıtaa uğramak; bütün elemleri ondan neş'et etmek ne demektir. Normal hayattan örneklendirerek anlatır mısınız. (Küfür gözüyle, imansız olarak, vahiyden mahrum bir şekilde bakan insanın hali)

6- Yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insanı izah eder misiniz?

7- Her adım başında bulunan biçare, âciz adamlara hücum edip mallarını, eşyalarını gasp edip, kulübeciklerini harap eden; yaralayan zalimlerin bulunduğu bir ortamda insan nasıl bir hale düşer, neden?

8- Bu hale düşen için söz konusu olacak iki hal nedir? Bunu neden tek gözlü dehanın sonucu olarak, Deccal’e ait bir vasıf olarak nitelendiriliyor. Açar mısınız? (17.Sözün arkasındaki İki Levhayı okuyup inceleyerek anlatır mısınız.

9- Furkan Aydıner’in İstanbul İlim ve Kültür Vakının düzenlediği Uluslararası Sempozyumda sunduğu, ekte metni bulunan Tebliğini okuyarak BSN.’nin diliyle İslamiyetin saadeti nasıl temin ettiğini inceler misiniz? (Buraya konulamadı. İnternetten, ilgili vakfın sitesinden bakabilirsiniz.)

10-a- Bu bozuk Avrupa insanı nereden nereye atar, ne yaparmış.

b- Bu bozuk Avrupa bunu nelerle nasıl yaparmış?

11- Parçadaki İkinci yol olan Kur'ân-ı Hakîm hidayetiyle beşere hediye ettiği yolun nasıl olduğunu parçaya göre, kendi cümlelerinizle anlatır mısınız? (12.Sözün 2.ve 3. Esaslarını hatırlayarak) Avrupa’yı ve Kur’an Medeniyetini tekrar karşılaştırabilir misiniz ?

12-a) Terhis olan askerlerle, silahını teslim etmeyen acemi neferin normal hayattaki karşılığı nedir. Açar mısınız.

b) Ayni ölçüyü hastalıkta, belalarda ve diğer hayata ait durumlarda da uygulayarak misallerle anlatabilir misiniz?

c) Geçmiş şeylerden mahzun olmamak, gelecek şeylerden havf etmemek gücü nasıl elde edilir

13-a) İkinci, bozuk Avrupa’nın çürük ve esassız esaslarının neler olduğunu anlatır mısınız?

b) Felsefenin , "Hayat bir cidaldir" diye hükmetti şeyler nelerdir ? Kur’an buna nasıl bakar, nasıl vasıflandırır ? Parçadaki bunu ispat için söylenen örnekleri değerlendirerek biraz açar mısınız. Yeni örnekler vermeye çalışır mısınız.

c) Felsefenin ve dolayısıyle bozuk Avrupanın "Herşey kendi nefsine mâliktir” fikri nasıl çürütülüyor.İzah eder misiniz ? (26.Sözün arkasındaki RN. Talebelerinin Hatvesini hatılayarak anlatın. Acz ve fakrın önemi nedir. Eneyi de hatırlayın. Cüz’i İhtiyarinin za’fiyetini, bir şey yapamadığını ve bunun Kaderin 1. Mebhasinde ısrarla ve tekraren anlatılmasını düşünün. Nisbî hakikatlerin kavranması insan için nasıl mümkün oluyor hatırlamaya çalışın.)

d) Bu Avrupa, bir gözlü dehâsıyla, harika, menhus zekâsıyla neler yapmış, hangi fikiler üretmiş. Bu fikirler sonucunda insan ve dünya ne hale gelmiş. Parçaya göre anlatır mısınız?

14- Bozuk Avrupanın şakirdini ve Kur’anın şakirdini 12. Sözün 2.,3. Esaslarını da düşünerek parçaya göre hamiyetkârlık da dahil her yönüyle anlatır mısınız.

15- Şah-ı Geylânî, Rufâî, Şâzelî (r.a.) gibi Kuran şakirtlerinin, virdlerini okudukları vakit ellerinde silsile-i zerrâtı, katarat adetlerini, mahlûkatın aded-i enfâsını tutmaları, onlarla evradlarını okumaları, Cenâb-ı Hakkı zikir ve tesbih etmeleri ne demektir. Hizbül Hakaikteki dua metinlerini ve Münacattaki dua için kullanılan şeyleri düşünerek anlatın.

16- İptal-i his ile elîm elemin acısını ehl-i medeniyetin hissetmemesi ne demektir. Açar mısınız?

17- Elimizde bulunan nefis ve malın bizim mülkümüz olmayışı, emanet olması, o emanetin mâlikinin her şeye kadîr, her şeyi bilir bir Rahîm-i Kerîm oluşunu; bizim yanımızdaki mülkünü bizden satın almak istemesini, bizim için muhafaza etmesini; 6.Sözü hatırlayarak kısaca anlatır mısınız?

18- “Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.” sözlerini BSN.’nin beğendiği Avrupa’yı da belirterek açıklar mısınız. Bu parça eskiden Gençlik Rehberinin arka kapağında iken neden Avrupa’da yapılan kuşe baskılarla birlikte değiştirildi. Bu manayı değerlendirerek Avrupa’da yapılacak hizmetlerin inceliklerini tespit eder misiniz?

  30.08.2006

© 2021 karakalem.net, Halil Köprücüoğlu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut