Davetiye

Halil Köprücüoğlu

*Avrupa’daki bir toplantıda kullanılmış, kendi yazdığım davetiyeden adapte edilmiştir.

Muhterem ...............................................

Ey, hakiki imanı elde edip kainata meydan okuyan ve tahkiki imanıyla bütün hâdisatın tazyikatından kurtulmasını bilen; hizmet zamanında öne çıkan, ücret zamanında geride durabilen;

Ey, sadece kardeşlerinle irtibatta ve muhabbette ifrat eden; hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda edebilen, meşru olmayan şeylere karışmayan; hakkı hak bilip imtisal edip, batılı batıl bilip içtinap ederek sırat-ı müstakimde sebat eden;

Ey, Sünnet-i Seniyyeyi Cenab-ı Hak’ka itaat yolları içinde en makbul, en müstakim, en kısa yol bilerek, her birinin altında muhakkak bir nur, bir edep bulunduğuna itikat ederek ona ittibaı kendine adet edip, Âdâtını ibadete çeviren ve bütün ömrünü semeredâr ve sevaptâr yaparak Habibullahın zılli altında makam-ı mahbubiyete mazhar olan;

Ey, ”Benim mükafatımı ancak Allah verir” deyip; hakperestliği, nefis perestliğe tercih ederek hakkın hatırını, nefsin ve enaniyetin hatırına galip getirerek her halükarda ehli imanla ittifak edebilen; mü’minlerin kimden olursa olsun istifadesine taraftar olan;

sadece kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket edip kardeşlerinin kusurlarıyla asla uğraşmayan, hatta olabilecek kusurlara karşı gözünü kapatan;

daire-i İslamiyet içinde bütün meşreplerle medar-ı muhabbet çok noktalar bulabilen;

söz ve davranışlarıyla başkalarının mesleklerinin çirkinliğini veya haksızlığını îma bile etmeden sadece “Benim mesleğim daha güzeldir” demekten başka bir hal sergilemeyen;

kötülerin şahs-ı manevi olarak çalışmaları karşısında cemaat halinde çalışmanın zaruretine inanarak, hakkı batılın savletinden kurtarmak için nefsini, enaniyetini, izzetini, rekabetkârane bütün hissiyatını terk edebilen ve bütün bunlar sayesinde dünyevî ve uhrevî hizmetlerde en önemli esas olan İhlası kazanan;

Ey, bir iman hakikatinin anlaşılmasını binler keramâta tercih eden, Rabbimizin irade sıfatından gelen tekvinî ayetleri olan kitâb-ı kainattaki ayetlerine mânâ-i harfî nazarıyla bakabilen, her şeyi Marifetullaha çeviren ;

Ey, Kur’an’ın bu asra bakan hakiki bir tefsiri olan, ”Asr-ı sâlisi aşrın,yani on üçüncü asrın minâresinin başında durarak sureten medenî, dinde lâkayt olan bu asırdaki insanları camiye davet eden “ bir büyük zata tâbi olarak ” Ümmet-i Muhammedi, sâhil-i selâmete taşıyan gemide hademeliğe” tâlip olmayı, İhsân-ı İlâhi tarafından, omuzumuza konulmuş bir ulvi vazife olarak telakki ederek, Nurlarla meşgul olmayı ru’yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyük görüp, dünyevî merak-âver meselelere bakıp, vazife-i bâkiyesine fütûr getirmeyen;

Ey, insanın yüksek ruhunu imbisat, istidatlarının inkişaf, meyillerini temyiz ve tenzih, emellerini tahakkuk ettiren, fikirlerini tevsî ve intizam altına alan ibadeti, yalnız emredildiği için yapan; namazını, vaktin evvelinde kılan; tesbihatını, tam yapan; akşam–yatsı arasında üstadının tavsiye ettiği altı dua ve tespihi yapan; her gün Kur’an ve Cevşen’den bir miktar okuyup yatarken Hizb-ü Envâri’l Hakâiki’n-Nuriyenin başındaki tövbe istiğfârı yapan, hizmet-i Kur’an’iyede ve imâniyede metin, ciddî, çalışkan, azîz, sıddık, sebâtkar, demir gibi sarsılmaz, mübarek, fedakar, vefadâr, muktedir, kuvvetli, dirâyetli, i hlâslı, şanlı, kıymettar, ruhum, canım kardeşim.

Daha önce, Kâlu Bela’da, birlikte verdiğimiz karar gereği, inşâllah, her gün 1111.karakalem.net adresinde, Mülk Aleminden bazı mü’min arkadaşlarımızla, insanlığa yapabileceğimiz hizmetlerle, ulvi vazifelerle ilgili olarak görüşmek, tanışmak, birbirimizden istifade etmek, kuvvet almak-kuvvet vermek ve muhabbet için toplanıyoruz.

Sizleri ve ulaşamadığımız yakınınızdaki diğer arkadaşlarımızı da, birlikte olabilmek için bütün arkadaşlarımız adına davet ediyoruz.

Adres : 1111.karakalem.net

Telefon : 0. 535. 89 44 0 45 (Şahsi)

  19.07.2006

© 2021 karakalem.net, Halil Köprücüoğlu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut