Hz. İsa’ ya ne oldu?

Ol hangi acip sır ki çıkar göklere İsa,
Kimdir çekilen çarmıha, kimdir yine Yuda
Emirdağ Lahikası / 101

DÜNYAYA GELİŞİ GİBİ, dünyadan ayrılışı da mucizeviydi Hz. İsa’ nın.
Ulül azm ( en büyük ) peygamberlerdendi.
O’ nun ( a.s ) için çok şeyler söylendi.
Örneğin babasız olarak dünyaya geldi.
Adem ( a.s )’ in yaratılışı gibi bir yaratılmayla gelmişti dünyaya.
Bebekken konuşmuş, ölüleri diriltmişti.
Rabbimizin “Hayy” (hayat veren) isminin en ince nüktelerine tercüman oldu.
Hayat mertebelerinin her çeşidini yaşamış ve yaşatmıştı.
Ve nihayet dünyadan ayrıldı..
Ama nasıl?.

I. Hz. İsa öldürüldü mü?

İnsanların ekser çoğunluğu,
Hz. İsa’ nın öldürüldüğüne inanagelmiştir.
En azından Museviler ve İseviler öyle düşünmektedir.

“Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” ( 1 )

Evet, her vakit semâvattan melâikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz’ eden (Hazret-i Cibril’in Dıhye suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelâl, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmı, İsâ dinine ait en mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil semâ-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i İsâ, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o Hakîmin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaad etmiş ve vaad ettiği için elbette gönderecek. ( 2 )

Oysa Hz. İsa ölmemişti ve öldürülmemişti.

Peki nereye gitmişti?.

II. Hz. İsa hayatta mı?

Mantıken, henüz ölmediğine göre hayatta olması gerekir.
Hayatın her çeşidine muhatap olmuş birisi için,
Böyle bir akıbet gayet olasıdır.

Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvatta bulunurlar. "Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, şeriat-i Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek" meâlindeki hadisin sırrı şudur ki:

Âhirzamanda, felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı, İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılâp edeceği bir sırada, nasıl ki İsevîlik şahs-ı mânevîsi, vahy-i semâvî kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı mânevîsini öldürür. Öyle de, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı mânevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı mânevîsini temsil eden Deccalı öldürür; yani, inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek. ( 3 )

Hz. İsa (a.s)’ nın risaleti ve tebliğ görevi henüz bitmemiştir.
Ahir zamanda tamamlanacaktır.
Acaba bu, hangi zaman diliminde gerçekleşecektir?

III. Hz. İsa Mesih nüzul etti mi?

Bu konuda pek çok rivayet bulunmaktadır.
Bir kısım alimler, önceki yıllarda nüzul edip görevini tamamladığını belirtmişlerdir.

“İbn-i Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman, devlet reisiniz kendinizden ve namazda imamınız olduğu halde, bakalım nasıl olursunuz?” ( 4 )

Ancak, ahir zamanın diğer büyük alametlerini bir arada düşününce,
Bu inzalin henüz gerçekleşmemiş olabileceğini hesaba katmamız gerekiyor.
Özellikle de, yecüc – mecüc istilası ile Mehdi (a.s)’ nin ortaya çıkışının,
Hz. İsa (a.s)’ nın nüzulüyle aynı dönemde olacağını düşününce..
Daha önceki yazılarda incelendiği gibi ( 5 ),
Yecüc – Mecüc’ ün hortlaması ve Mehdi (a.s)’ ın ortaya çıkışının,
“Vel ilm-ü indallah” ( 6 ) 21. yüzyılın ortalarını bulabileceğini düşününce,
Hz. İsa (a.s)’ nın henüz gelmemiş olabileceği ortaya çıkıyor.

Üçüncü cihet: Eğer, küre-i arzın dört kıta’ları içinde en küçüğü olan Avrupa’nın ve bu kıta’nın da dörtte biri olmayan bir hükümetin memleketi, ekser Asya, Afrika, Amerika, Avustralya’ya karşı galibâne harp edecek, Hazret-i İsa’nın vekâletini dâvâ eden bir devletle beraber dine istinat edip çok müstebidâne olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavi paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükümetle, ötekilerin şahs-ı manevileri insan suretine girse, ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi, devletlerin kuvvetlerini ve hükümetlerin derecelerini göstermek nev’inden o manevi şahıslar dahi rû-yi zemin ceridesinde, bu asır sayfasında birer insan suretinde tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler, aynen ve tam tamına hadis-i şerifin mucizâne ihbar-ı gaybi nev’inden beyan ettiği hadise-i ahir zamanın müteaddit manalarından bir manası çıkıyor. Hatta, şahs-ı İsâ’nın (a.s.) semâvattan nüzulü işaretiyle bir mana-yı işârîsi olarak Hazret-i İsâ’yı (a.s.) temsil ederek ve namına hareket eden bir taife dahi, şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda tayyarelerle, paraşütlerle semadan bir bela-yı semavi gibi nüzûl ettiriyor, düşmanların arkasına indiriyor. Hazret-i İsâ’nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor.

Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazret-i İsa’nın semavi nüzûlü kat’î olmakla beraber; mana-yı işârîsiyle başka hakikatleri ifade ettiği gibi, bu hakikate de mucizâne işaret ediyor. ( 7 )

Peki, Hz. İsa (a.s)’ yı kimler tanıyabilecek?

IV. Hz. İsa (a.s )’ yı tanıyabilecek miyiz?

Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. ( 8 )
DİP NOTLAR :

( 1 ). Nisa Suresi / Ayet : 157

( 2 ). Mektubat / Sayfa : 59

( 3 ). Mektubat / 1. Mektup / Sayfa :

( 4 ). Sahih – i Buhari / Hadis No:1406 / Hasen – sahih olup, Ebu Hureyre’ den nakil.

( 5 ). “Yecüc – Mecüc Çin mi?.” ve “Kendi dilinden Mehdi” adlı yazılar.

( 6 ). “En doğrusunu ancak Allah bilir”

( 7 ). Kastamonu Lahikası / sayfa : 54

( 8 ). Mektubat / sayfa : 59

  25.06.2006

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut